โครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี