หมวดหมู่: ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

ข่าว/ประกาศจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเป็นวันพ่อแห่งชาติ