เดือน: มิถุนายน 2018

ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

โครงการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี