มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์

มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน พา เยาวชนในสถานสงเคราะห์บ้านซาลนิลลี่เฮ้าท์ จังหวัดหนองคาย มาเยี่ยมชมเพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการศึกษาเล่าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น