ครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
เพื่อเป็นการฝึกอบรมปฏิบัติพัฒนาจิต เจริญปัญญา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ณ วัดนิโรธพิมพาราม(สาขาวัดนาหลวง) ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี