สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561(สขร. 1)

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561(สขร. 1)