พิธีไหว้ครู “ราชภัฏน้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครู “ราชภัฏน้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู “ราชภัฏน้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีไหว้ครูเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า “คนของพระราชา” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชลัญจกรให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
โดยพิธีไหว้ครูเริ่มจาก ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้แทนนักศึกษา นำกล่าวไหว้ครูและกล่าวคำปฏิญาณตน หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษา นำพานดอกไม้ธูปเทียนเข้าบูชาครูอาจารย์ หลังจากนั้น อธิการบดีเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตัวแทนนักศึกษานำขับบทกลอนบูชาครู และร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน โดยขอให้นักศึกษา มีความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประพฤติตนให้เหมาะสมตามธรรมนองคลองธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอให้นักศึกษา ตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือ มีความฉลาด อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน และขอให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิต นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศชาติและท้องถิ่นต่อไป โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Pppya2