การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓