ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน “สมาน วีรกุล”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี ที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุน “สมาน วีรกุล” สำหรับการสอบ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป ภาคเรียนที่ 2/2563 1. นายพิริยะ แก้วคำแสน ได้ 860 คะแนน 2. น.ส.ปิยะธอดา อาลัยพัฒน์ ได้ 710 คะแนน