สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564