สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564