ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับความพร้อมของสถาบันเพื่อเตรียมการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูตำรวจตระเวนชายแดน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับและร่วมประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับความพร้อมของสถาบันเพื่อเตรียมการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูตำรวจตระเวนชายแดน ปีการศึกษา 2565 และการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด