เรียกตัวสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานตัวในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

เรียกตัวสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานตัวในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 3 พศจิกายน 2564