สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤจิกายน 2564

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤจิกายน 2564