รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา วงศ์อารีย์

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

สุนิสา วงศ์อารีย์. (2561). การศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (น. 1144-1153). มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. จังหวัดลำปาง.
ชื่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา
นามสกุล
วงศ์อารีย์