ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ประภาภัทร เทพดุลยพัฒน์ ภัทราพร เกษสังข์ และพงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์. (2561). โมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 15(2), 437-449.
ปุณยพงศ์ อุทาธร ภัทราพร เกษสังข์ และพงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์. (2561). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 14(2), 121-143.
ศิริธร เทพดุลยพัฒน์ ภัทราพร เกษสังข์ และพงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์. (2561). โมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 15(2), 333-345.
ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์
นามสกุล
ศรีจันทร์