ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน์

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

เรวณี ชัยเชาวรัตน์. (2561). PLC ของคุณครูสู่การพัฒนาวินัยเชิงบวกในชั้นเรียนประถมศึกษา. ใน การประชุมงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ EDUCA 2018 (น. -). EDUCA. จังหวัดปทุมธานี.
Rewanee Chaichaowarat. (2018). How to teach them to teach: the advantage of Professional Learning Community (PLC) in practicum of student teacher. In The 4th National and International Conference on Curriculum & Instruction (pp. 609-621). Khon Kaen University. Khon Kaen.
ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวณี
นามสกุล
ชัยเชาวรัตน์
งานวิจัย/งานวิชาการ ที่สนใจ
PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY: PLC
ระดับปริญญาตรี
ค.บ.(เกียรตินิยม) ประถมศึกษา
สถาบันการศึกษาที่จบปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท
ค.ม. การประถมศึกษา
สถาบันการศึกษาที่จบปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก
ค.ด. หลักสูตรและการสอน
สถาบันการศึกษาที่จบปริญญาเอก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย