ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ ถาบุตร

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ธิดารัตน์ ถาบุตร. (2561). ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตครูมืออาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน (น. 330-339). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ. จังหวัดสกลนคร.
ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์
นามสกุล
ถาบุตร