ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา จูมพลหล้า
ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา
นามสกุล
จูมพลหล้า