2018

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ประภาภัทร เทพดุลยพัฒน์ ภัทราพร เกษสังข์ และพงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์. (2561). โมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 15(2), 437-449.
ปุณยพงศ์ อุทาธร ภัทราพร เกษสังข์ และพงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์. (2561). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 14(2), 121-143.
ศิริธร เทพดุลยพัฒน์ ภัทราพร เกษสังข์ และพงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์. (2561). โมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 15(2), 333-345.
วัฒนาพร นนลือชา และพรจรัส สร้อยศรีฉาย. (2561). การศึกษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล, 4(2), 245-281.
ทิพยวรรณ แพงบุปผา สมคิด สร้อยน้ำ แน่งน้อย ย่านวารี และพนายุทธ เชยบาล. (2561). การพัฒนาการมีส่วนร่วมของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1. วารสารวิจัย มข.ฉบับบัณฑิตศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 6(2), 67-79.
พิจิตร พรหมจารีย์ สมคิด สร้อยน้ำ และนวัตกร หอมสิน. (2561). ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 17(3), 1-10.
สุภาพร สิมลี และชาติชาย ม่วงปฐม. (2561). การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และแนวคิดการเสริมพลังการทำงานเพื่อพัฒนาความสามารถการเป็นนักวิจัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย. วารสารอัล-นูรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 13(2), 83-98.
รัตนาภรณ์ คำมูล และชาติชาย ม่วงปฐม. (2561). การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาโดยบูรณาการแนวคิดการจัดการความรู้และการสอนงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนเชิงสร้างสรรค์. วารสารอัล-นูรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, 13(2), 145-159.
สุทธิดา จันทร์ดวง. (2561). การแปรการใช้ศัพท์ผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล, 4(2), 149-180.
Somchai Vallakitkasemsakul. (2018). THE RESEARCH COMPETENCY IMPROVEMENT MODEL BASED ON INTEGRATED METHODS OF TEACHER PROFESSIONAL STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION UDON –THANI RAJABHAT UNIVERSITY. International Journal of Information and Education Technology, 8(11), 821-825.
Natchanok Naowarangsi, Somkid Sroinam & Nawattakorn Homsin.. (2018). The Development of Teacher Leadership Indicators of Secondary School Teachers in the 21st Century in Thailand. Public Administration Research, 7(2), 18-28.
รจนา สุโพธิ์ ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์ และพิมพ์พร จารุจิตร์. (2561). แนวทางการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุดรธานี. วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(1), 169-175.
นงค์นุช ผลาเลิศ ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์ และพิมพ์พร จารุจิตร์. (2561). สภาพและปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(1), 133-144.
Sutthikarn Bojukrapan, Naraong Khonteing, Nunthiya buakhan and Nipon Sungsuthi. (2018). Development of Computer Assisted Instruction on Technology for Student of Prathomsuksa 3. Rajabhat Maha Sarakham journal, 12(Special Issue), 63-71.
ณัฐพร แก่งมงคล สมชาย วรกิจเกษมสกุล และบุษวรรษ์ แสนปลื้ม. (2561). ผลการใช้วิธีการแบบเปิดที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเสริมด้วยเกมการศึกษาต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 6(1), 23-38.
พลากร ขุริมนต์ สมคิด สร้อยน้ำ และพนายุทธ เชยบาล. (2561). อนาคตภาพของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2562–2571). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 20(1), 24-36.
นวัตกร หอมสิน, รสวลีย์ อักษรวงศ์ และวิรินธิ์ กิตติพิชัย. (2561). กระบวนการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองของนักเรียนในโรงเรียน เครือข่ายการศึกษาทางเลือกตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 18(1), 103-116.
ฤตินันท์ บุญกอง สมคิด สร้อยน้ำ และนวัตกร หอมสิน. (2561). โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, 6(1), 1-15.
นภนต์กฤต สรรพอาสา, สมคิด สร้อยน้ำ และนวัตกร หอมสิน. (2561). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น, 6(1), 16-29.
รัตนวดี รอดภิรมย์ ชาติชาย ม่วงปฐม สมยศ ชิดมงคล และรุ่งทิวา จันทร์วัฒนวงษ์. (2561). การพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเป็นครูผู้มุ่งมั่นของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์, 29(1), 30-45.
กฤตติกา แสนโภชน์ บุษกร สุขแสน และพัชรินทร์ ชมภูวิเศษ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 7(1), 79-94.
คณิศร จี้กระโทก. (2561). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบซิปปาโมเดล โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 15(ฉบับพิเศษ), 398-405.
ไพศาล ดาแร่. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องห่วงโซ่อาหาร สำหรับผู้มีความพิการทางการได้ยินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 15(ฉบับพิเศษ), 417-429.
วรพงศ์ มาลัยวงษ์. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บเรื่องระบบสารสนเทศ โดยใช้ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E). วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 15(ฉบับพิเศษ), 360-368.
Sarutte atsawaraungsuk. (2018). 2-Degree Polynomial Circular Extreme Learning Machine for Classification Problem. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC), 10(1-4), 101-105.

ตำรา/หนังสือ

จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต. (2561). การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
บุษวรรษ์ แสนปลื้ม. (2561). การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
สุปรีชา วงศ์อารีย์. (2561). กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มและการประยุกต์. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ชมพูนุช วงกลาง. (2561). สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว เส้นทางท่าลี่หลวงพระบาง ใน หนังสือรวบรวมบทความประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม จากหล่มสักถึงหลวงพระบาง โดยศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ทิพย์อุบล ทิพเลิศ. (2561). ลาวกับเทคโนโลยี. ใน หนังสือรวบรวมบทความประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม จากหล่มสักถึงหลวงพระบาง โดยศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

ปาริชาติ อำพล. (2561). ผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เสริมด้วยแบบฝึกประกอบภาพการ์ตูนที่มีต่อความสามารถในการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (น. -). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. จังหวัดมหาสารคาม.
ธิดารัตน์ ถาบุตร. (2561). ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตครูมืออาชีพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน (น. 330-339). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ. จังหวัดสกลนคร.
เรวณี ชัยเชาวรัตน์. (2561). PLC ของคุณครูสู่การพัฒนาวินัยเชิงบวกในชั้นเรียนประถมศึกษา. ใน การประชุมงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ EDUCA 2018 (น. -). EDUCA. จังหวัดปทุมธานี.
อุราลักษณ์ อุ่นเทียมโสม. (2561). ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบซี ไป อาร์ ซี ต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 (น. -). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. จังหวัดปทุมธานี.
ภัทรจิตรา ภาสว่าง. (2561). สภาพและปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดอุดรธานี. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (น. -). วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย. จังหวัดขอนแก่น.
พีรดา บุญเชิด นครชัย ชาญอุไร และมณีญา สุราช. (2561). การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเลย. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 (น. -). คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. จังหวัดนครพนม.
ทัศนีย์ ทักขุนทศ. (2561). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของการยกกำลัง โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์เสริมด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล (น. -). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. จังหวัดนครราชสีมา.
ศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย. (2561). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือช่วยเหลือรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล (น. -). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. จังหวัดนครราชสีมา.
ศศิวิมล จันทรังษี. (2561). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคทีมช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเสริมด้วยแบบฝึกเน้นกระบวนการให้เหตุผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล (น. -). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. จังหวัดนครราชสีมา.
พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ และบุษกร สุขแสน. (2561). การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2560. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 “การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย” (น. 222 – 229). มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. จังหวัดปทุมธานี.
สุนิสา วงศ์อารีย์. (2561). การศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ใน การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (น. 1144-1153). มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. จังหวัดลำปาง.
ปิยวรรณ พระภิเภก นครชัย ชาญอุไร และเอกราช ดีนาง. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 20. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 (น. 2008-2015). มหาวิทยาลัยราชธานี. จังหวัดอุบลราชธานี.
Narakorn Janlawong. (2018). Using Technology in Communicative Language Teaching (CLT) to Enhance Students’ Communicative Skills. In 3rd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies (pp. 392-397). Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University. Chon Buri.
Wenpen S. (2018). Enhancing Learners’ Engagement in a Technical English Classroom. In 3rd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies (pp. -). Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University. Chon Buri.
มานะ โสภา ช่อผกา โคตรศรีกุล และ พิศมัย รักษาพล. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง หลอดไฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (น. 162-166). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. จังหวัดมหาสารคาม.
อัจฉราพร ขันธุแสง อัชลีญา จิตรจำนง และมานะ โสภา. (2561). การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ (ตัดต่อวีดีโอ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (น. 501-505). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. จังหวัดมหาสารคาม.
Rewanee Chaichaowarat. (2018). How to teach them to teach: the advantage of Professional Learning Community (PLC) in practicum of student teacher. In The 4th National and International Conference on Curriculum & Instruction (pp. 609-621). Khon Kaen University. Khon Kaen.
Chaiyawong P. & Phoodokmai B. (2018). Guidelines for Teaching and learning English Activities for Thai Primary Teachers. In The 4th National and International Conference on Curriculum & Instruction (pp. 751-766). Khon Kaen University. Khon Kaen.