ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ประชาธิปไตยในสาขาวิชาการปฐมวัย
จำนวนนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี รวม 187 คน

ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ

ดูเพิ่มเติม

บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้อง – พี่ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 188 คน

นักศึกษาตอบแบบสอบถามจำนวน 151 คน คิดเป็น ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมสรุปได้ดังนี้

ดูเพิ่มเติม

ค่ายครุศิษย์ ครุธรรมนำชีวิตสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 570 คน ตอบแบบสอบถามจำนวน 519 คน คิดเป็น 91.05 %

ดูเพิ่มเติม

การประกวดนวัตกรรมสื่อการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
นักศึกษาที่เข้าร่วม

จำแนกตามเพศ

ดูเพิ่มเติม

ค่ายวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 13
นักศึกษาที่เข้าร่วม

จำแนกตามเพศ

ดูเพิ่มเติม

ค่ายคณิตศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2562
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ

ดูเพิ่มเติม

ครุศาสตร์สัญจร แนะแนวทางสร้างครูคนใหม่ ครั้งที่ 8

ดูเพิ่มเติม

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C)

ดูเพิ่มเติม

ค่ายปฐมวัยอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5

ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบและศึกษาด้านวัฒนธรรม 

ความพึงพอใจและทัศนคติต่อโครงการ

ดูเพิ่มเติม