ประวัติคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีลำดับการก่อตั้งคณะครุศาสตร์ ดังนี้

1. พ.ศ. 2466 – 2475 ยุคโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร

พ.ศ. 2466 เปิดสอนประกาศนียบัตรครูมูล (ป.)

2. พ.ศ. 2475 – 2503 ยุคโรงเรียนฝึกหัดครู จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2477 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)
พ.ศ. 2482 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมหนึ่งพิเศษ
พ.ศ. 2486 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประชาบาล (ป.บ.)
พ.ศ. 2487 เปิดสอนหลักสูตรครูประถม (ป.ป.)
พ.ศ. 2498 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.ก.ศ.)

3. พ.ศ.2503 – 2535 ยุควิทยาลัยครูอุดรธานี 

พ.ศ. 2503 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.ก.ศ.)
พ.ศ. 2510 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนัยบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)
พ.ศ. 2517 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนัยบัตรประโยคครูอุดมศึกษา (ป.อ.) เทียบเท่าปริญญาตรี
พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร สภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร สภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2528 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2528
พ.ศ. 2530 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาศิลปศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530

4. พ.ศ. 2538 – 2546 ยุคสถาบันราชภัฏอุดรธานี

พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูอุดรธานี เป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานี และเปลี่ยนจากคณะวิชาครุศาสตร์ เป็นคณะครุศาสตร์

5. พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน ยุคมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี มาจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา

วิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่รู้ สู้งาน มีวิญญาณครู อยู่อย่างพอเพียง

ปณิธาน

คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู ให้มีคุณภาพ ตามความต้องการของท้องถิ่น

อัตลักษณ์

ครูเก่ง ครูดี มีจิตอาสา

วิสัยทัศน์

มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

สีประจำคณะ

ขาว ฟ้า

ตราประจำคณะ

 

หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

1. ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) เปิดสอน 11 สาขา ดังนี้

1. วิทยาศาสตร์

2. คณิตศาสตร์

3. ภาษาไทย

4. ภาษาอังกฤษ

5. สังคมศึกษา

6. การศึกษาปฐมวัย

7. คอมพิวเตอร์ศึกษา

8. พลศึกษาและสุขศึกษา

9. ทัศนศิลป์

10. นาฏศิลป์ไทย

11. ดนตรีศึกษา

2. หลักสูตร ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
แนวทางหลังสำเร็จการศึกษา

1. ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป. โท , ป. เอก ) มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

2. ทำงาน สามารถทำงานทางการศึกษาได้หลายอาชีพ

: ข้าราชการครู สอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

: ครูโรงเรียนเอกชน ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

: นักเขียน นักออกแบบการจัดการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือหนังสือเรียนให้กับสำนักพิมพ์ทางการศึกษา ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา