ประวัติความเป็นมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2466 มีการก่อตั้ง

โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม

มณฑลอุดร เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรมณฑล รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ยกฐานะ

ให้เป็นวิทยาลัยครูอุดรธานี และ ในปี พ.ศ. 2517  เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา การศึกษาเป็นครั้งแรก มีการจัดตั้งคณะวิชาต่างๆ ขึ้น

โดยปรับหมวดวิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา 

       จนกระทั่ง พ.ศ. 2538   ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูอุดรธานี  เป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานี คณะวิชาครุศาสตร์ เป็น

คณะครุศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี

อัตลักษณ์      สอนดี มีจรรยา จิตสาธารณะ

ปรัชญา     ความคิดกว้างไกล ใฝ่รู้ สู้งาน มีความเป็นครู อยู่อย่างพอเพียง

ปณิธาน     ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม

หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) มีสาขาวิชา

ที่เปิดสอน 11 สาขา คือ

1.วิทยาศาสตร์          2.คณิตศาสตร์

3.ภาษาไทย            4.ภาษาอังกฤษ

5.สังคมศึกษา          6.การศึกษาปฐมวัย

7.คอมพิวเตอร์ศึกษา  8.พลศึกษาและสุขศึกษา

9. ทัศนศิลป์           10. นาฏศิลป์ไทย

11. ดนตรีศึกษาและยังเปิดสอน หลักสูตร ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

แนวทางหลังสำเร็จการศึกษา

1. ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป. โท , ป. เอก ) มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

2. ทำงาน สามารถทำงานทางการศึกษาได้หลายอาชีพ

: ข้าราชการครู สอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

: ครูโรงเรียนเอกชน ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา 

: นักเขียน  นักออกแบบการจัดการเรียนรู้  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้หรือหนังสือเรียนให้กับสำนักพิมพ์ทางการศึกษา  ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1. วิชาชีพครู

 1.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ 37 หน่วยกิต

 1.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก 6 หน่วยกิต

 1.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หน่วยกิต

 

2. วิชาเอก*

 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต

 2.2 กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต

 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อย 6 หน่วยกิต

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต