ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
คุรุสภา 9 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู และ มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา