โบว์แสดงความอาลัย
 
 
เข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้ :
รหัส :
ประเภท:
ลงทะเบียนส่งวารสาร

 คณะที่ปรึกษา (Advisory Board)
1 ) รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล    คณบดีคณะครุศาสตร์
2) อาจารย์วรพงษ์ มาลัยวงศ์           รองคณบดีผ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์
3) ดร.กฤติวรรณ คำสม                  รองคณบดีผ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
4) อาจารย์สอนประจันทร์ เสียงเย็น    รองคณบดีผ่ายกิจการนักศึกาษา คณะครุศาสตร์
5) ประะานหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัย
6) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ จังหวังหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
7) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ จังหวังหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
 บรรณาธิการวารสาร


ดร.นครชัย ชาญอุไร
 ตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง : อาจารย์
 การศึกษา
    - ปร.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554
    - กศ.ม. (วิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2547
    - กศ.บ. (การประถมศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544
  เอกสาร/ตำรา
    - นครชัย ชาญอุไร.การวัดและประเมินผลการศึกษา.2558
   - นครชัย ชาญอุไร.การวิจัยทางการศึกษา.2558.
 งานวิจัย/บทความ
     - การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของครู ในระดับมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2557 ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน
    A Synthesis of Instructional Model of Teachers of Master of Education Theses Program in Curriculum and Instruction , Udon Thani Rajabhat University during A.D. 2002 – 2014 : A Meta Analysis

    - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
     A Synthesis of Theses of Students in the Master of Education Program Majoring Educational Administration at Udon Thani Rajabhat University During 2007 – 2014. The 3rd International Academic & Research Conference of Rajabhat University (INARCRU III) "Interdisciplinary Research and Innovation of Education for Thai Local Development for ASEAN" May 20-21, 2015
บรรณาธิการวารสาร
ดร.นครชัย ชาญอุไร

  ลิงค์น่าสนใจ
 


Copyright © 2016 Udon Thani Rajabhat University. All Rights Reserved.
Contact : info@udru.ac.th