โบว์แสดงความอาลัย
 
 
เข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้ :
รหัส :
ประเภท:
ลงทะเบียนส่งวารสาร

 ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางพัชรินทร์ ชมภูวิเศษ
 กองบรรณาธิการ (ภายใน)
ดร.นครชัย ชาญอุไร        บรรณาธิการ
นายคณิสร ต้นสีนนท์        รองบรรณาธิการ
นางพัชรินทร์ ชมภูวิเศษ    รองบรรณาธิการ
นายยุทธศึกดิ์ บัวแก้ว       เลขานุการ
นายชัยวุฒิ สุวรรณบุบผม   ผู้ช่วยเลขานุการ
นายพงศธร ถิรสถิตย์วงศ์    ผู้ช่วยเลขานุการ
 กองบรรณาธิการ (ภายนอก)
ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม
รองศาสตราจารย์ดสภณ แดงประวัติ
รองศาสตราจารย์สุรพงษ์ ลือทองจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชนี เคนสุโพธิ์
 ออกแบบปกและรูปเล่มวารสาร
นายชัยวุฒิ สุวรรณบุบผา
 เว็บไซต์และระบบวารสารออนไลน์
นายพสิษฐ์ธน พรมแดง
 โรงพิมพ์
    ห้อง 1213 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4221-1040 ต่อ 162
บรรณาธิการวารสาร
ดร.นครชัย ชาญอุไร

  ลิงค์น่าสนใจ
 


Copyright © 2016 Udon Thani Rajabhat University. All Rights Reserved.
Contact : info@udru.ac.th