โบว์แสดงความอาลัย
 
 
เข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้ :
รหัส :
ประเภท:
ลงทะเบียนส่งวารสาร

 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่/ที่ทำงาน
1)   รศ.ดร. สมชาย วรกิจเกษมสกุล  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2)   รศ.ดร. สมคิด สร้อยน้ำ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3)   รศ. มานิต ปวริญญานนท์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4)   ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5)   ผศ.ดร. จุฬามาศ จันทร์ศีสุคต  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6)   ดร. ชาติชาย ม่วงปฐม  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7)   ดร. กฤตวรรณ คำสม  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8)   ดร. พงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9)   ดร. จันทร์จิรา จูมพลหล้า  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10)   ดร. พัดตาวัน นาใจแก้ว  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11)   รศ.ดร. พิชญ์ ฉายายนต์  สำนักโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12)   รศ.ดร. วรัญญา จีรวิพูลวรรณ  สำนักโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13)   รศ.ดร. ประสาท เนืองเฉลิม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14)   ผศ.ดร. อุดม จำรัสพันธ์  สำนักโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15)   ผศ.ดร. อำพัน ด้วงแพง  สำนักโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16)   ผศ.ดร. ยุทธนา สาริยา  สำนักโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17)   ผศ.ดร. ศักดิ์ศิริ นันตะสุข  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18)   ผศ.ดร. ชวลิต ชูกำแพง  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19)   ผศ.ดร. สุนทรพจน์ ดำรงพานิจ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20)   ผศ.ดร. ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21)   ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร. อรัญ ชุยกระเดื่อง  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม
22)   ผศ.ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร
23)   ผศ.ดร. จำลอง วงษ์ประเสริฐ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี
24)   ดร. พยายุทธ เชยบาล  สำนักโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
25)   ดร. รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์  สำนักโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
26)   ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น
27)   ดร. ญาณภัทร สีหะมงคล  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28)   ดร. ไพศาล วรคำ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
29)   ดร. อมร มะลาศรี  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
30)   ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
31)   ดร. รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
32)   ดร. ปรีชา จันทวี  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
33)   ดร. สุนันท์ สีพาย  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
34)   ดร. เทิดศักดิ์ สุพันดี  วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
บรรณาธิการวารสาร
ดร.นครชัย ชาญอุไร

  ลิงค์น่าสนใจ
 


Copyright © 2016 Udon Thani Rajabhat University. All Rights Reserved.
Contact : info@udru.ac.th