หมวดหมู่: ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

ข่าว/ประกาศจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข่าว/ประกาศจากคณะฯ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี