ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

http://tcas.udru.ac.th/index.php/recruitment/about-portfolio.html

แสดงความคิดเห็น