รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 มาตรฐานที่ 5 และ มาตรฐานที่ 8

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 
มาตรฐานที่ 5 และ มาตรฐานที่ 8

รายละเอียด

https://drive.google.com/file/d/15rcqn76BPobsd5LhkqR7liBMV6sv0dzy/view