รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 มาตรฐานที่ 4 และ มาตรฐานที่ 6

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 มาตรฐานที่ 4 และ มาตรฐานที่ 6

https://drive.google.com/file/d/1Kq3NCOrPcHB89Y-veMCofX_tQNC3Jid2/view