ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี