รับสมัครบุคลากร ด้วยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ จำวนวน 1 อัตรา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือโท สาขาพลศึกษา สุขศึกษา หรือพลศึกษาและสุขศึกษา และต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาสาขาพลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์
2.มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง (อายุไม่เกิน 45 ปี)
3.ไม่ได้เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ปลดออก หรือไล่ออก จากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอื่น
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 (ในเวลาราชการ) ณกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โหลดใบสมัคร