การบูรณาการการจัดการเรียนรู้และกระบวนการวิจัยทางการศึกษา

ภายใต้โครงการบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่  ๑๕ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่