ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต และ ผศ.วรัญญา ศรีบัว ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562