การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะโดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี และคณะ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2562