คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
1.รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 2.อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ กรรมการ 3. รศ.นาวา วงษ์พรม กรรมการและเลขานุการ
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 1216 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
08.30 น. คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
08.40 น. คณบดีกล่าวรายงานสรุปผลดำเนินงาน คณะครุศาสตร์
09.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
09.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต และนักศึกษา
10.00 น. คณะกรรมการตรวจการประเมิน
12.00 น. พักทานอาหารกลางวัน
13.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน
16.00 น. รับฟังการชี้แจงผลการตรวจประเมินด้วยวาจา ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 1216