ประชาพิจารณ์ แผนแม่บทเมืองกีฬา จังหวัดอุดรธานี

ประชาพิจารณ์ แผนแม่บทเมืองกีฬา จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี