การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)

การประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี)
๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๕ ปี) จำนวน ๒ สาขาวิชา ได้แก่ ๑) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ๒) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒๒. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓