“16 มกราคม 2563 วันครูแห่งชาติหรือ Teachers’ Day 2020 “

ตรงกับวันพฤหัสที่ 16 มกราคม 2563 ของทุกปี วันครูจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี และเริ่มจัดให้มีคำขวัญวันครู เมื่อปี 2522 ช่วงแรกๆเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ช่วงเวลาต่อมาเริ่มเป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้ามาประกวดและ จากรัฐมนตรี
ความหมายของคำว่า “ครู”
คำว่า “ครู” มาจากภาษาสันสกฤต “คุรุ” และภาษาบาลี “ครุ, คุรุ”
อำไพ สุจริตกุล (2534 : 47-48) กล่าวว่า คำว่า “ครู” “ปู่ครู” “ตุ๊ครู” และ “ครูบา”