โครงการสะท้อนผล และนำเสนอ clip Self-Study ของนักศึกษาจากการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ปีการศึกษา 2562

โครงการสะท้อนผล และนำเสนอ clip Self-Study ของนักศึกษาจากการออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ปีการศึกษา 2562