โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่2″ วันที่ 17 กรกฏาคม 2563

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกสถานบันการศึกษาเข้าร่วมเป็นสถานบันผลิตและพัฒนาครู โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนปีการศึกาา 2564 “โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่2” วันที่ 17 กรกฏาคม 2563

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/39Xntvq