กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


วัน เวลา
วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น. กล่าวต้อนรับ / แนะนำผู้บริหาร โดย ดร.ปุณรัตน์ พิพิธกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ห้องประชุม ๑๒๑๖
๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. ประธานกรรมการประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการ และวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแนะนำกรรมการประเมินฯ ห้องประชุม ๑๒๑๖
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของคณะโดย ผศ.ดร.กรีฑา พรหมเทพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ห้องประชุม ๑๒๑๖
๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องประชุม ๑๒๑๖
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม ๑๒๑๖
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ) ห้องประชุม ๑๒๑๖
๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์

  • ตัวแทนบุคลากร (สายวิชาการ/สายสนับสนุน)
  • ตัวแทนศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน
  • ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต
    ห้องประชุม ๑๒๒๑
    ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปข้อมูลการสัมภาษณ์และเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พร้อมจุดเด่น/แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา ห้องประชุม ๑๒๑๖
    ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหารของคณะและตอบข้อซักถาม ห้องประชุม ๑๒๑๖

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม