โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระด้บคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระด้บคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร