ประชุมหารือและสะท้อนผลการดำเนินงานหลังจัดกิจกรรมพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ประชุมหารือและสะท้อนผลการดำเนินงานหลังจัดกิจกรรมพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน