ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน ๑ รายการชุดฝึกปฏิบัตินิวแมติกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้าจำนวน ๑ ชุด