พิธีอันเชิญตราและประดับตราราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2563