ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน ๑ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอจำนวน ๓๐ ชุด