ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

*************************************************

วัน เวลา กิจกรรม สถานที่
วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น. กล่าวต้อนรับ / แนะนำผู้บริหาร โดย ดร.ปุณรัตน์ พิพิธกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ห้องประชุม ๑๒๑๖
๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. ประธานกรรมการประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการ และ วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนะนำกรรมการประเมินฯ ห้องประชุม ๑๒๑๖
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของคณะ โดย ผศ.ดร.กรีฑา พรหมเทพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ห้องประชุม ๑๒๑๖
๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องประชุม ๑๒๑๖
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม ๑๒๑๖
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ) ห้องประชุม ๑๒๑๖
๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ – ตัวแทนบุคลากร (สายวิชาการ/สายสนับสนุน) – ตัวแทนศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน – ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต   ห้องประชุม ๑๒๒๑
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ และเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พร้อมจุดเด่น/แนวทางเสริม/ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา ห้องประชุม ๑๒๑๖
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อผู้บริหารของคณะและตอบข้อซักถาม ห้องประชุม ๑๒๑๖

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม