ขั้นตอนต่างๆ การสมัครเรียน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ผู้สมัครคณะกรรมการรับสมัคร
1. กรอกแบบฟอร์มสมัคร [ลิงก์สมัคร]1. ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร
2. เช็คสถานะการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร รับแจ้งผล 3 กรณี คือ [ลิงก์ตรวจสอบสถานะ]    2.1 กำลังตรวจสอบ (หรือ null)    2.2 หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้ดำเนินการชำระเงิน แล้วอัพโหลดสลิปการโอน ผ่านแบบฟอร์มที่กำหนด [ลิงก์แจ้งโอนชำระเงิน]    2.3 หลักฐานยังไม่สมบูรณ์ พร้อมแจ้งเหตุผลทางอีเมล และให้ผู้สมัครดำเนินการสมัครใหม่ ตามข้อ 12. แจ้งผลการตรวจฯ 3 กรณี คือ กำลังตรวจสอบ, หลักฐานยังไม่สมบูรณ์, หลักฐานถูกต้องครับถ้วน
3. เช็คสถานะตรวจสอบการชำระเงิน รับแจ้งผล 3 กรณี คือ [ลิงก์ตรวจสอบสถานะ]    3.1 กำลังตรวจสอบ (หรือ null)    3.2 ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว     3.3 ข้อมูลการชำระเงินไม่ถูกต้อง ดำเนินการใหม่ตามข้อ 2.2 หรือติดต่อคณะกรรมการรับสมัคร3. แจ้งผลการตรวจสอบการชำระเงิน 3 กรณี คือ กำลังตรวจสอบ, ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว, ข้อมูลการชำระเงินไม่ถูกต้อง 
4. เช็คสถานะผู้มีสิทธิ์สอบ [ลิงก์ตรวจสอบสถานะ]4. รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดทำเป็นประกาศ 18 ก.ย.64